We are PIxelPier – a branding and interactive award-winning agency based in New York.

About

As a closely bonded team of seasoned professionals, we come together to conceive, design, and build websites, digital experiences, and native applications that not only captivate but also stir profound emotions in the hearts of our audience, leaving them with unforgettable memories.

Our beliefs

We are firm believers in the transformative force of honesty and openness. These values underpin our ability to craft exquisite and profound work that ignites inspiration in others. We recognize that without beauty, motivation wanes, and without meaning, purpose is elusive.

Olika metoder, tekniker och situationer inom tolkning och översättning

Våra arbetsmetoder

Kontakttolkning

Kontakttolkning innebär att tolken finns med på plats. Tolkens uppgift är att tolka allt som sägs till det andra språket som om det vore talaren själv som sa det. Tolkens roll är att vara ett närvarande men osynligt filter som gör det som sägs begripligt. Tolken kan, på plats, även tolka synintryck. Det underlättar för tolken att kunna se minspel och gester. Kontakttolkning används särskilt i situationer som vid tolkning i domstol, där det normalt handlar om simultantolkning eller i samtal med barn, samt personer med funktionsvariation eller hörselnedsättning.

Distanstolkning

Distanstolkning innebär att tolken inte befinner sig på plats för att utföra sitt uppdrag och sker anting via telefon eller videosamtal. Vid telefontolkning finns oftast tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum men tolken är med per telefon. Telefontolkning passar bra i situationer där man t.ex. vill minska smittspridning eller överföra budskap och information som är lättbegripliga. Distanstolkning via video, som benämns även som skärmtolkning, är ett alternativ till fysiskt möte och telefonmöte när man är i behov av tolk. Skärmtolkning ger det bästa från både platstolkning och telefontolkning genom att man ser alla deltagare, men mötet sker på distans. Det är ett bra alternativ när en tolk med specialkompetens inte finns precis där tolkanvändaren är. Vid distanstolkning minskar risken för jävsituationer och känslomässig påverkan.

Konsekutivtolkning

Ordet konsekutiv betyder “omedelbart följande efter”. Konsekutivtolkning innebär att den ena parten yttrar sig och att tolken sedan, när yttrandet slutförs, överför budskapet, det vill säga det som sagts, till det andra språket. Längden på parternas inlägg kan variera mycket, från enstaka ord upp till yttranden på flera minuters mer offentliga sammanhang tom 10-20 minuter.

Simultantolkning

Ordet simultan betyder “samtidigt” och simultantolkning innebär att tolken tolkar i stort sett samtidigt som talaren talar. Tolken ligger dock någon sekund efter talaren, dvs. så mycket som krävs för att tolken skall kunna förstå den del av budskapet som just håller på att produceras. Eftersom tolkningen sker så snabbt kan kraven på den språkliga elegansen aldrig ställas lika högt som vid konsekutivtolkning.

Avistatolkning

Avistatolkning är muntlig direktöversättning av ett dokument och innebär att tolken i samband med en tolkning också direktöversätter ett dokument muntligt. Det kan vara en text på ett främmande språk som ska läsas upp. Avistatolkning är egentligen en kombination av tal och skrift, till exempel uppläsning av dokument under ett tolkmedierat samtal eller kort muntlig sammanfattning av dokument.

Chuchotage eller viskningstolkning

Denna tolkningsmetod är egentligen modifierad simultantolkning. Den sker alltså på samma sätt, men viskande, utan simultan-tolkningsanläggning (dv. utan att den sker i någon tolkbås eller att mikrofon och hörsnäcka används). Till skillnad från simultantolkning med anläggning kan och bör tolken vid behov avbryta viskningstolkningen. Exempel på tolkningssituationer då viskningstolkning förekommer är: ⁃ vid tolkning av vissa moment i domstol, t.ex. åklagarens utvecklande av sin talan, åklagarens och försvararens pläderingar, vittnesförhör med svensktalande vittne, eller ⁃ vid tolkning för ett fåtal personer vid informationstillfällen, vid grupparbete på kurser osv

Resumétolkning

Med Resumétolkning menas att tolken gör en sammanfattning av det som skall tolkas, det kan vara ett föredrag, ett diskussionsinlägg eller något annat. Resumétolkning som tolkningsmetod kan inte tillämpas vid kontakttolkning, där kravet enligt God tolksed är att återge all information så exakt som möjligt.

Transkribering

Transkribering är när man översätter ljud- och videoinnehåll till text. Detaljer som skratt, reaktioner och timing, kan också transkriberas. Översatta exempelvis intervjutranskriberingar gör att samtalet kan förstås av personer som talar ett annat språk. Detta är ett bra verktyg för att analysera vad som sagts under en intervju. Transkriberingar av rättsliga ärenden kan användas som bevis eller som en del av domstolsförfaranden. De är ofta användbara i familjerättsliga fall för att registrera kommentarer från varje part.

Översättning

Översättning och translation för den offentliga sektorn innebär ofta hantering av känslig eller till och med mycket känslig och i vissa fall hemlig information som kräver hög aktsamhet av översättaren. Exempel på översättningsdokument av dessa slag kan vara identitetshandlingar, domar och domstolshandlingar, bevismaterial, förhörs PM, myndighetskommunikéer, rättsmedicinska dokument, psykiatrisk analys och bedömning eller övriga medicinska underlag. Andra förekommande slag av översättning kan vara informationsblad, litteratur inom olika fackområden, utbildningsbevis och övrigt.

People

People over profit

At PixelPier, we place people first, not profits. We prioritize our employees, customers, and community by delivering top-quality products and services, maintaining transparency, and promptly addressing customer feedback. We understand the importance of businesses for economic growth but never at the expense of people’s well-being

Dale Wagner
⎯ CEO & Project lead
⎯ Creative director
⎯ Art Director
⎯ Project manager
⎯ CEO & Project lead
⎯ Partner & Creative director
⎯ Project manager
⎯ Art Director
Open positions
Selected clients
Awards and recognition

We have passion in what we do and we let it speak for itself

2023 CSS Design Awards – Website of the Day

2023 CSS Design Awards – Innovation

2023 CSS Design Awards – Website of the Day

2023 Awwwards – Website of the Day

2023 Awwwards – Innovation

2023 Awwwards – Website of the Day

2023 Motion Awards – Website of the Day

2023 Motion Awards – Innovation

2023 Motion Awards – Website of the Day

Our services

The integration delivers results at every touchpoint

We dive deep into our clients’ needs, delivering consumer insights that resonate with evolving culture and crafting data-driven marketing plans and cohesive narratives, often preempting their requests.

Nima Kiann

Auktoriserad tolk + dedikerad kulturvetare

Hör av dig…

… om det är viktigt

Med bas i Sigtuna kommun, Steninge slottsby

MEDETIUS ab. All rights reserved.

Nima Kiann

Auktoriserad tolk + dedikerad kulturvetare

Hör av dig…

… om det är viktigt

Med bas i Sigtuna kommun, Steninge slottsby

MEDETIUS ab. All rights reserved.